osCommerce
      
   » Hoofd Menu »  |  Mijn Account  |  Mijn Winkelwagen  |  Naar de Kassa | 

Talen
Nederlands English

Artikel Zoeken
 
______________________________

Gebruik een
Trefwoord of Artikelnummer


Fabrikanten

Aanmelden

E-mail Adres

Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
- KLIK HIER -


Informatie
● VRAGEN & ANTWOORDEN

● VERZENDEN & BESTELLEN

● ALGEMENE VOORWAARDEN

Overige Info
● WET WAPENS & MUNITIE

● PRIVACY POLICY

● CONTACT
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Target-Master


1, Algemeen

  1.1 Door gebruik te maken van deze internet winkel gaat u akkoord met deze voorwaarden en de overige bepalingen op deze website.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes , mededelingen, communicatie, aanvaardingen en overeenkomsten van Target-Master die met de koper / wederpartij zijn afgesloten, behoudens indien en voor zover Target-Master anders verklaard. Deze voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper / wederpartij.
1.3 Deze voorwaarden gelden voor alle internet winkels welke eigendom zijn van Target-Master.
1.4 Deze voorwaarden gelden ook voor winkelverkoop met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).
1.5 De gegevens van de koper / wederpartij worden opgeslagen in een klantenadministratie die wordt beheerd, geraadpleegd, gewijzigd door Target-Master. Target-Master verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee de privacy van de koper / wederpartij in het geding komt. Heeft de koper / wederpartij bezwaar tegen het eventueel beschikbaar stellen van adresgegevens aan derden, dan kan de koper / wederpartij dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.
1.6 Indien de koper / wederpartij een Luchtdrukgeweer, Luchtdrukpistool, Loop t.b.v. Luchtdrukgeweer en of Luchtdrukpistool, Airsoftgeweer, Airsoftpistool, Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Herlaadkruit, Kogelkoppen, Kruisboog of een Mes aankoopt kan tegen de opslag van de betreffende persoonsgegevens geen bezwaar worden gemaakt daar dit een wettelijke verplichting is waaraan zowel de koper / wederpartij als Target-Master dienen te voldoen.


2, Bestellen

  2.1 Bestellingen dienen te worden gedaan via de internet winkel met behulp van de winkelwagen en aansluitend ter bevestiging een volledig ingevuld bestelformulier. Volg daarbij de aanwijzingen op de informatie pagina’s.
2.2 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de bestelling heeft bevestigd en Target-Master de bestelling in behandeling heeft genomen. De koper ontvangt automatisch een bevestiging / factuur van de gedane bestelling via de email.
2.3 Door het aan Target-Master doen toekomen van een bestelling geeft de koper te kennen, dat de koper met levering- en / of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Target-Master behoud zich het recht om de levering- en / of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.4 Target-Master levert de door de koper bestelde goederen uit onder de eigen levering- en / of betalingsvoorwaarden. Target-Master levert nadrukkelijk geen goederen uit onder de voorwaarden gesteld door de koper / wederpartij.
2.5 Overeenkomsten binden Target-Master, in het geval van tussenpersonen (vertegenwoordigers, agenten) namens Target-Master met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door Target-Master zijn bevestigd.
2.6 Bestellingen waarbij de artikelen in opdracht van de klant zijn besteld zullen worden behandelt en afgehandeld als zijnde een Bijzondere Bestelling.
Tevens zullen Bestellingen welke in opdracht van de koper zijn aangepast worden behandelt en afgehandeld als zijnde een Bijzondere Bestelling.
Dit houdt in dat er voor de klant, welke de opdracht bij Target-Master heeft geplaatst, een afname plicht van toepassing is voor de betreffende bestelling.
Indien de door de koper gedane Bijzondere Bestelling wordt geweigerd heeft Target-Master het recht aan de koper de door Target-Master gemaakte kosten, voor het uitvoeren, het inkopen van de artikelen en de eventuele verzending van de door de koper gedane Bijzondere Bestelling, volledig in rekening brengen.
Indien de Bijzondere Bestelling reeds is verzonden, en in het geval de klant de bestelling weigert in ontvangst te nemen, is hierbij ten minste de kosten voor de heen en retour zending van het betreffende pakket aan Target-Master verschuldigd.
In geval de klant de Bijzondere Bestelling na verzending weigert in ontvangst te nemen bedragen de verschuldigde kosten van de heen en retour zending hierbij ten minste 2 maal de aangegeven verzendkosten.
De betreffende factuur van de door Target-Master gemaakte kosten, voor de uitvoering en verzending van de door de koper gedane Bijzondere Bestelling, zal naar de koper worden toegezonden via een incasso bureau waarbij het incasso bureau zorg zal dragen voor de volledige afhandeling.
2.7 Indien de koper bij Target-Master besteld, kan de gedane bestelling, mits anders aangegeven, alleen worden voldaan via de beschikbare betaalwijze zoals deze staat aangegeven in de internet winkel.
2.8 Target-Master behoud zich het recht voor, bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden.


3, Prijzen / Aanbiedingen

  3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. van Target-Master zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van Target-Master betreffende technische hoedanigheden e.d. van producten en betreffende levertijden, die Target-Master slechts globaal kan opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl de koper niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.
3.2 Prijsopgaven doet Target-Master slechts op basis van de dan geldende prijzen, zich daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen, rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhouding.
3.3 Target-Master behoud zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot - of een wijziging aanbrengen in - de berekening van de kosten in het betalingsverkeer, deze door te belasten aan de koper.
3.4 Target-Master is slechts aan aanbiedingen en prijsopgaven gebonden indien de aanvaarding door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt.
3.5 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in de Euro valuta.
3.6 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief B.T.W.
3.7 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief de kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering, wettelijke bijdragen en andere eventueel bijkomende kosten, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven.
3.8 De hoogte van de kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering, wettelijke bijdragen en andere eventueel bijkomende kosten zijn onder andere afhankelijk van de bestemming, de afmeting en het gewicht van de bestelling. Deze kosten worden in rekening gebracht onder de noemer verzendkosten. Alle standaard verzendkosten worden automatisch door het systeem berekend bij het plaatsen van de bestelling. Indien de bestelling qua hoeveelheid en grootte dusdanig omvangrijk is dat deze verdeelt moet worden over meerdere pakketten kan er een extra heffing betreffende de verzendkosten van toepassing zijn. Indien een extra heffing van toepassing is krijgt de koper via de e-mail hierover zo spoedig mogelijk bericht.
3.9 Reclame, aanbiedingen en of prijsopgaven gelden niet automatisch voor vervolg bestellingen.
3.10 De vermelde prijzen in de internet winkel gelden. Voor de meest actuele artikel prijzen word u aangeraden om dit te controleren in de internet winkel op www.target-master.nl , bij Target-Master via het e-mail adres info@target-master.nl of het contactformulier hierover informatie aan te vragen.


4, Levering

  4.1 De levering geschiedt in de plaats van vestiging van Target-Master af magazijn, waaronder te verstaan de plaats, van waaruit door ons namens Target-Master wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.
4.2 Afhankelijk van de door de klant bestelde artikelen bepaalt Target-Master de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle eventuele transportkosten zijn voor rekening van de koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper. Indien de koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de koper.
4.3 Per bestelling word, afhankelijk van de wijze van betaling, de vermelde bijdrage in de porto-, handelingskosten en eventuele verzekeringspremie in rekening gebracht aan de koper. De bijdrage heeft alleen betrekking op de verzending naar de koper toe onder voorwaarde dat de koper de levering bij de eerste aanbieding in ontvangst neemt. Extra kosten welke voortvloeien uit extra leveringen en of retour zendingen zijn geheel voor rekening van de koper.
4.4 Indien de door de koper gedane bestelling dusdanig omvangrijk, groot en of zwaar is dat de verzending van deze bestelling buiten de aangegeven standaard verzendtarieven van de vervoerder valt zullen de extra verzendkosten welke hieruit voortkomen worden doorberekent aan de koper.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan naleveringen zijn eventueel extra kosten verbonden onder de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 4.3 en 4.4.
4.6 Indien een door de klant bestelt artikel tijdelijk niet leverbaar blijkt te zijn zal Target-Master dit artikel, namens de koper, bestellen bij de betreffende leverancier. Een artikel welke namens de koper is bestelt zal verder worden afgehandeld als zijnde een bijzondere bestelling zoals vermeld onder artikel 2.6.
4.7 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Target-Master voor wat betreft prijs en kwaliteit, een vergelijkbaar artikel leveren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal Target-Master de koper hiervan zo snel mogelijk over informeren.
4.8 Alle bestellingen worden standaard op het woonadres van betreffende koper afgeleverd. Het opgeven van een afleveradres anders dan het eigen woonadres word hierbij afgeraden en is geheel voor risico van de koper.
4.9 De koper is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens ten behoeve van de aflevering van de bestelde artikelen. Indien de bestelde artikelen ten gevolge van niet correct verstrekte naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats combinatie en of contactgegevens door de vervoerder niet of foutief worden afgeleverd zijn de hieruit voorkomende kosten voor rekening van de koper.
4.10 Indien van toepassing kan de koper de door de koper gedane bestelling afhalen bij het servicepunt van Target-Master. Wanneer de bestelling gereed staat voor inontvangstneming ontvangt de koper hiervan bericht via de e-mail.
4.11 De koper dient binnen 14 dagen na terbeschikkingstelling de, door de koper, bestelde goederen in ontvangst te nemen.
4.12 Bij gebreke van inontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij Target-Master is bevoegd tot opslag elders, op kosten van de koper.
4.13 Indien de koper de goederen weigert in ontvangst te nemen, heeft Target-Master het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren onverminderd het recht van Target-Master op volledige schadevergoeding.
4.14 Indien de koper de goederen weigert in ontvangst te nemen zal de koper de door Target-Master gemaakte kosten, ten behoeve van de verwerking en afhandeling van de door de koper gedane order, volledig vergoeden. In het geval de klant de bestelling weigert in ontvangst te nemen, is de koper hierbij ten minste de kosten voor de heen en retour zending van het betreffende pakket aan Target-Master verschuldigd. De aan de koper in rekening gebrachte kosten bedragen hierbij ten minste 2 maal de aangegeven verzendkosten en zullen zijn inclusief de gederfde winst betreffende de door de koper gedane order.
4.15 Indien het aan de koper toegezonden pakket om welke reden dan ook niet afgeleverd kan worden op het door de koper aangegeven afleveradres en hierdoor retour komt naar Target-Master ontvangt de koper hiervan een retour ontvangstbericht. Dit retour ontvangstbericht word aan de koper verzonden via het door hem of haar aangemaakte account. De koper kan vervolgens aangeven het pakket nogmaals te willen ontvangen. Hiervoor dient de koper nogmaals verzendkosten te vergoeden aan Target-Master tegen het dan geldende tarief. Indien de koper na een periode van 1 jaar na retour ontvangst niet reageert op het retour ontvangstbericht vervallen de goederen aan Target-Master en kan de koper geen aanspraak meer maken op deze goederen.
4.16 Indien de koper het betreffende door Target-Master retour ontvangen pakket niet meer wenst te ontvangen zal het geldbedrag welke door de koper is betaald voor de goederen worden gecrediteerd. In het geval de koper het retour ontvangen pakket niet meer wenst te ontvangen, is de koper ten minste de kosten voor de heen en retour zending van het betreffende pakket aan Target-Master verschuldigd. De aan de koper in rekening gebrachte kosten bedragen hierbij ten minste 2 maal de aangegeven verzendkosten en zullen zijn inclusief de gederfde winst betreffende de door de koper gedane order.
4.17 Te allen tijde heeft Target-Master het recht van de koper te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl Target-Master gerechtigd is de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens is Target-Master gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder, door Target-Master, gedane leveringen.


4a, Levering Speciale Goederen

  4a.1 De koper van een Luchtgeweer, Luchtpistool, Airsoftgeweer, Airsoftpistool, Kruisboog, Luchtdruk Loop of een Mes dient aan de wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar te voldoen en moet dit bij de uitlevering kunnen aantonen met zijn of haar originele identiteitsbewijs, te zijnde een paspoort of een identiteitskaart, ter controle en registratie.
Andere vormen van identificatie kunnen worden niet geaccepteerd.
Van het originele identiteitsbewijs mag de geldigheidstermijn niet zijn overschreden.
4a.2 De koper van een Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen en of Kogelkoppen dient in het bezit te zijn van een Nederlands Wapenverlof te zijnde een WM4 of Jachtakte en moet dit bij de uitlevering kunnen aantonen met zijn of haar originele wapenverlof ter controle en registratie.
Van het originele wapenverlof mag de geldigheidstermijn niet zijn overschreden.
Dit geldige Wapenverlof moet op naam van de koper staan en laten zien de type Vuurwapens en de Kalibers waarvan het bezit wettelijk is toegestaan.
De bestelde Herlaad Componenten moeten toepasbaar zijn voor de type Vuurwapens en Kalibers welke vermeld staan op het Wapenverlof.
4a.3 De koper van Herlaadkruit dient in het bezit te zijn van een Nederlands wapenverlof te zijnde een WM4 of Jachtakte en een Kruiterkenning en moet dit bij de uitlevering kunnen aantonen met zijn of haar originele wapenverlof en kruiterkenning ter controle en registratie.
Van het originele Wapenverlof en de Kruiterkenning mogen de geldigheidstermijn niet zijn overschreden.
Het geldige Wapenverlof moet op naam van de koper staan en laten zien de type Vuurwapens en de Kalibers waarvan het bezit wettelijk is toegestaan.
De geldige Kruiterkenning moet op naam van de koper staan en laten zien het soort Kruit waarvan het bezit wettelijk is toegestaan.
Het bestelde Herlaadkruit moet toepasbaar zijn voor de type Vuurwapens en Kalibers welke vermeld staan op het Wapenverlof.
4a.4 Indien de koper van een Luchtdrukgeweer, een Luchtdrukpistool, Kruisboog, een Mes of een Luchtdruk Loop laat afleveren op een ander adres dan zijn eigen, dient de ontvanger woonachtig op het betreffende adres aan te kunnen tonen aan de wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar te voldoen.
4a.5 Levering van een Airsoftgeweer of een Airsoftpistool kan alleen plaatsvinden op het adres zoals deze staat vermeld op de wettelijk erkende NABV leden-pas van de koper.
4a.6 Levering van een Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Herlaadkruit en Kogelkoppen kan alleen plaatsvinden op het adres zoals deze staat vermeld op het wettelijk erkende Nederlandse Wapenverlof en Kruiterkenning van de koper.
4a.7 Levering van een Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Herlaadkruit en Kogelkoppen is niet mogelijk indien het afleveradres zich buiten Nederland bevind.
4a.8 Mits deze in het geheel niet meer leverbaar blijken te zijn kan een gedane bestelling met verlofplichtige artikelen niet worden geannuleerd.
4a.9 Alle verkopen van een Luchtgeweer, Luchtpistool, Airsoftgeweer, Airsoftpistool, Kruisboog, Luchtdruk Loop, Mes, Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Kogelkoppen en Herlaadkruit moeten wettelijk worden bijgehouden in een register waarbij alle belanghebbende gegevens worden vastgelegd.
4a.10 Indien de koper / wederpartij handelt in strijd met de wet, betreffende de aankoop en of het verhandelen van een Luchtgeweer, Luchtpistool, Airsoftgeweer, Airsoftpistool, Kruisboog, Luchtdruk Loop, Mes, Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Kogelkoppen en of Herlaadkruit zal de door de koper / wederpartij gedane bestelling / opdracht worden geannuleerd. De belanghebbende gegevens van de betreffende koper / wederpartij zullen worden opgenomen in een register welke ter beschikking zal komen te staan van Justitie. Zoals een ieder zijn ook wij als wapenhandelaar verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, als zo zijn wij dan ook genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten, welke na controle en vaststelling van het feit hierop dan gepaste actie ondernemen.


5, Overmacht

  5.1 In geval van overmacht aan de zijde van Target-Master wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand Target-Master de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Target-Master de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.2 Voor zover Target-Master ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Target-Master gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
5.3 Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, ziekte, quarantaine, epidemieën, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.
5.4 Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.


6, Inspectie / Klachten

  6.1 De koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij aflevering te (doen) inspecteren. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
6.2 Eventuele zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 3 dagen na aankomst van de goederen telefonisch of per e-mail aan Target-Master worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
6.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen de garantietermijn aan Target-Master gemeld worden.
6.4 De betreffende goederen, inclusief het originele garantie bewijs, dienen onbeschadigd in de originele verpakking binnen 8 dagen na de melding aan Target-Master franco te worden geretourneerd op de wijze zoals door Target-Master zal worden aangegeven.
6.5 Indien de koper de goederen niet retourneert of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de koper geen aanspraken ter zake.
6.6 Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de geleverde goederen, is de daaruit voor Target-Master voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot onder het punt GARANTIE omschreven verplichtingen en bepalingen.


7, Retourrecht / Annulering

  7.1 De koper heeft tijdens de zichtperiode het recht de door Target-Master geleverde artikelen binnen 15 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, met toezending van de originele betreffende factuur of pakbon en met vermelding van de reden van retourzending. De koper dient hiertoe een volledig ingevuld retour formulier met de retourzending mee terug te zenden. Volg daarbij de aanwijzingen op het retour formulier.
7.2 De zichtperiode gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de koper.
7.3 De koper dient het betreffende artikel tijdens de zichtperiode niet in gebruik nemen. Het in gebruik nemen en of testen van een artikel is nadrukkelijk niet toegestaan. Indien de koper het artikel in gebruik neemt vervalt hiermee automatisch het standaard retourrecht.
7.4 Wanneer de door Target-Master afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de koper / wederpartij zonder enig bezwaar te zijn geaccepteerd.
7.5 De koper kan geen gebruik maken van de bij artikel 7.1 gestelde zichttermijn wanneer de door de koper ontvangen artikelen door Target-Master zelf bij de betreffende koper zijn thuis bezorgt en of de artikelen door de koper persoonlijk zijn afgehaald bij Target-Master daar de koper bij ontvangst in staat word gesteld de artikelen te controleren en vervolgens te accepteren of te weigeren.
7.6 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd;
 • nieuw en ongebruikt zijn,
 • zich in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden,
 • worden geretourneerd inclusief alle toebehoren en extra’s,
 • tijdig en correct zijn geretourneerd,
 • geen gebreken vertonen,
  crediteert Target-Master aan de koper de betaalde prijs, betreffende het geretourneerde artikel, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst van de artikelen.
  7.7 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd;
 • gebruikt zijn,
 • de originele verpakking is verwijderd en ontbreekt,
 • de verpakking is beschadigd,
 • er toebehoren en of extra’s ontbreekt,
 • na de zichttermijn zijn geretourneerd,
 • als nieuw onverkoopbaar zijn geworden,
  geld voor de betreffende artikelen een re-stocking fee van minimaal 35% van de aankoopwaarde.
  Deze re-stocking fee word, indien van toepassing, in mindering gebracht op de door de koper betaalde prijs van het betreffende geretourneerde artikel.
  7.8 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd, zijn gebruikt door de koper en ten gevolge hiervan;
 • zijn beschadigt,
 • gebreken vertonen,
 • als nieuw onverkoopbaar zijn geworden,
  is de koper hiervoor aansprakelijk en zal de koper de kosten voor reparatie en of vervanging van het betreffende artikel volledig aan Target-Master vergoeden.
  De door de koper aan Target-Master te vergoeden re-stocking fee bedraagt minimaal 35% van de aankoopwaarde van het betreffende geretourneerde artikel, te verhogen met de benodigde kosten voor reparatie en of vervanging van dit betreffende artikel om deze weer geschikt te maken voor wederverkoop.
  7.9 Van het retourrecht zijn de volgende artikelen uitgesloten mits deze een defect vertonen op het moment van levering;
 • Geopende en / of reeds aangebroken verpakkingen,
 • Audio- en Video Opnamen,
 • Batterijen en Accu’s,
 • Boeken, Tijdschriften en Kranten,
 • Computer Software, Diskettes en CD’s,
 • Lampen,
 • Onderdelen en Onderdeel Pakketten,
 • Schietkaarten, Schietdoelen, Schietkasten en Kogelvangers,
 • Vuurwapen Munitie en Onderdelen van Vuurwapen Munitie te zijnde; Hulzen, Kogelkoppen, Kruit en Slaghoedjes,
 • Artikelen die aangemerkt zijn als Special Order Artikel zijnde een artikel welke vanwege de aard van het artikel standaard niet in voorraad is en hierdoor speciaal voor de klant bij de leverancier / fabrikant is besteld / gemaakt,
 • Artikelen die door de klant zijn aangekocht op het moment dat het betreffende artikel in de aanbieding stond vermeld,
 • Bestellingen waarvan de samenstelling in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant is aangepast,
 • Bestellingen waarbij de artikelen in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant zijn besteld, aangepast, gewijzigd en vervolgens aan deze klant zijn uitgeleverd,
 • Bijzondere bestellingen van artikelen in opdracht van de klant, zoals bestellingen van reserve onderdelen, maatkleding, enz.
  7.10 Nadat de bestelling in behandeling is genomen zijn in verband met de aard van de goederen van annulering de volgende artikelen uitgesloten;
 • Onderdelen en Onderdeel Pakketten,
 • Artikelen die aangemerkt zijn als Special Order Artikel zijnde een artikel welke vanwege de aard van het artikel standaard niet in voorraad is en hierdoor speciaal voor de klant bij de leverancier / fabrikant is besteld / gemaakt. Bij het betreffende artikel staat aangegeven of dit van toepassing is,
 • Artikelen die door de klant zijn aangekocht op het moment dat het betreffende artikel in de aanbieding stond vermeld,
 • Artikelen die door de klant zijn aangekocht welke zijn uitgevoerd in een specifiek kaliber,
 • Artikelen die bij de aankoop verlofplichtig zijn en of waarvan bij de aankoop een identificatieplicht van toepassing is. Bij het betreffende artikel staat aangegeven of deze van toepassing zijn,
 • Bestellingen waarvan de samenstelling in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant is aangepast,
 • Bestellingen waarbij de artikelen in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant zijn besteld, aangepast, gewijzigd en vervolgens aan deze klant zijn uitgeleverd,
 • Bijzondere bestellingen van artikelen in opdracht van de klant, zoals bestellingen van reserve onderdelen, maatkleding, enz.
  7.11 Retourzendingen van artikelen zijn voor rekening en risico van de klant / wederpartij. Het wordt de koper aangeraden bij het doen van een retourzending een bewijs van verzending te vragen en indien nodig het betreffende pakket aan te tekenen en extra te verzekeren.


 • 8, Garantie

    8.1 Target-Master garandeert dat te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die aan de genoemde goederen kunnen worden gesteld en vrij zijn van enigerlei gebreken ook, gedurende 12 maanden na levering.
  8.2 Bij levering van de goederen aan de koper geldt de bijbehorende factuur als zijnde bewijs met betrekking tot de garantie. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie periode.
  8.3 Garantie aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Target-Master worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van de betreffende originele op naam gestelde factuur. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de goederen gebreken vertonen word garantie verleend.
  8.4 De garantie van Target-Master houdt in dat, indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarde is voldaan, Target-Master niet verder gaat dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot reparatie van hetgeen ondeugdelijk is) of vervanging van het ondeugdelijke product. In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de koper, met Target-Master als intermediair.
  8.5 Genoemde garantie komt onmiddellijk te vervallen indien:
 • Het gebrek en / of defect is ontstaan ten gevolg van onoordeelkundig en / of oneigenlijk gebruik, zoals het in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de zijde van Target-Master, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen.
 • De goederen zijn aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.
 • Het gebrek is ontstaan door grove opzet of grove onachtzaamheid.
 • Sprake is van een van buiten komend onheil zoals; blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
 • Target-Master niet, of niet tijdig, in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
 • Het artikel bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade.
 • Alle garantie vervalt onmiddellijk wanneer er gebruik word en/of is gemaakt van, met de hand geladen, opnieuw herladen, gereviseerde of onjuiste munitie.
  8.6 Genoemde garantie is niet van toepassing voor de volgende punten:
 • O-ringen, schroeven, afdichtingen, veren, kolven en grepen.
 • Schade met als oorzaak verkeert gebruik en toepassing.
 • Schade ontstaan door wijzigingen en aanpassingen waardoor de werking en fuctionaliteit word gewijzigd en niet meer optimaal is.
 • Schade ontstaan aan het artikel tijdens verzending van de verzender naar Target-Master.
 • Verzendkosten van het defecte artikel van de verzender naar Target-Master.
 • Schade ontstaan door misbruik of het niet toepassen van normaal onderhoud.
 • Onderdelen die onderhevig zijn aan normale gebruiksslijtage.
 • Bij optiek en richtmiddelen, indien de behuizing van het betreffende artikel is beschadigt.
 • Schade aan artikelen en eigendommen anders dan het betreffende artikel welke bij Target-Master is aangekocht.
  8.7 Na verloop van de garantietermijn is Target-Master gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten in rekening te brengen aan de koper.
  8.8 De garantietermijn is alleen van toepassing op de originele koper en het afleveradres zoals deze vermeld staan op de orderbevestiging / factuur van de gedane bestelling waarop de betreffende artikelen vermeld staan.
  8.9 De koper is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Target-Master.
  8.10 De koper vrijwaart Target-Master voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde dan ook.
  8.11 De koper verplicht zich de garantie van Target-Master inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.


 • 9, Reparatiewerkzaamheden

    9.1 Tenzij anders is overeengekomen worden ten behoeve van de reparatie materialen van de normale standaard kwaliteit geleverd en verwerkt.
  9.2 Materialen welke Target-Master ten behoeve van de reparatie tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen worden eigendom van Target-Master. Dit zodat Target-Master en of de betreffende leverancier / fabrikant de oorzaak van het defect nader kunnen vaststellen.
  9.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit en dergelijk geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
  9.4 Ondergeschikte veranderingen van of aan de door Target-Master geleverde materialen / artikelen geven geen reden tot afkeuring.
  9.5 In geval van vertraging van de reparatie werkzaamheden, welke niet te wijten zijn aan Target-Master, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de vergoeding van de gewerkte uren, voor rekening van de wederpartij.
  9.6 Eventuele buiten de opdracht vallende aanvullende werkzaamheden, zullen door Target-Master als zijnde meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende tarief voor materiaal en uurloon inclusief winstopslag.
  9.7 Target-Master is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht tot reparatie en of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden welke niet in dienst zijn van Target-Master.
  9.8 Indien de wederpartij een vergoeding dient te voldoen betreffende de door Target-Master, of door derden namens Target-Master, uitgevoerde reparatie zal het betreffende gerepareerde artikel eigendom blijven van Target-Master totdat de wederpartij de vergoeding volledig aan Target-Master heeft voldaan.


  10, Aansprakelijkheid

    10.1 De aansprakelijkheid van Target-Master met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
  10.2 Target-Master is niet aansprakelijk voor door haar leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
  10.3 Target-Master is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook het zij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van opzet of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper / gebruiker / wederpartij, respectievelijk de ongeschiktheid van het door Target-Master geleverde.
  10.4 Target-Master is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook het zij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de aankoop en of gebruik van een Luchtdrukgeweer, een Luchtdrukpistool, Luchtdruk Munitie, een Airsoftgeweer, een Airsoftpistool, Airsoft Munitie, een Vuurwapen, Vuurwapen Munitie, Slaghoedjes, Hulzen, Herlaadkruit, Kogelkoppen, een Kruisboog, Kruisboog Pijlen, een Luchtdruk Loop of een Mes door de koper / gebruiker / wederpartij.
  10.5 Ter zake van de goederen, die Target-Master in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich hebben, is de koper Target-Master verplicht haar volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, kosten of rente welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.
  10.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Target-Master, zal de koper Target-Master vrijwaren van en tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met (het gebruik van) de goederen en zal de koper Target-Master volledig schadeloos stellen ter zake van de door Target-Master geleden schade, verliezen, rente en gemaakte kosten.
  10.7 Target-Master is niet aansprakelijk voor de overschrijding van de aangegeven levertijden zoals deze worden gehanteerd door de vervoerder(s).
  10.8 Target-Master is niet aansprakelijk voor verlies / diefstal en of beschadiging van de artikelen door de vervoerder en / of zijn partner nadat de artikelen bij de betreffende vervoerder zijn afgeleverd voor verzending naar de koper.
  10.9 Target-Master is niet aansprakelijk voor vertraagde verwerking, verlies / diefstal en of beschadiging van de artikelen ten gevolge van het niet correct opgeven van de naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats combinatie en of contactgegevens benodigd ten behoeve van de juiste aflevering van de door de koper bestelde artikelen.
  10.10 Target-Master is niet aansprakelijk voor, door of namens Target-Master verstrekte adviezen.
  10.11 Alle wettelijke aansprakelijkheid vervalt bij het gebruik van luchtwapens, airsoftwapens, vuurwapens en hun munitie, anders dan waar de luchtwapens, airsoftwapens, vuurwapens en hun munitie voor bestemd zijn evenals bij het verkeerd gebruik van het luchtwapen, airsoftwapen, vuurwapen en hun munitie en of verkeerde toepassing van het luchtwapen, airsoftwapen, vuurwapen en hun munitie.
  10.12 Alle wettelijke aansprakelijkheid vervalt bij het gebruik van onderdelen van luchtwapens, airsoftwapens, vuurwapens en hun munitie, anders dan waar de onderdelen van luchtwapens, airsoftwapens, vuurwapens en hun munitie voor bestemd zijn evenals bij het verkeerd gebruik van het onderdeel van het luchtwapen, airsoftwapen, vuurwapen en hun munitie en of verkeerde toepassing van het onderdeel van het luchtwapen, airsoftwapen, vuurwapen en hun munitie.
  10.13 Indien er door het gebruik van herladen vuurwapenmunitie een defect en of schade ontstaat, hetzij direct of indirect, is Target-Master hiervoor nadrukkelijk niet aansprakelijk. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de koper / gebruiker / wederpartij.
  10.14 De koper / gebruiker / wederpartij dient voor ingebruikname van het artikel de gebruiksaanwijzing aandachtig te bestuderen en het artikel te gebruiken zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  10.15 De koper / gebruiker / wederpartij dient zelf te informeren bij de (plaatselijke) overheid / vereniging of er aan het gebruik van de ontvangen goederen aanvullende voorwaarden verbonden zijn.
  10.16 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Target-Master beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
  10.17 Target-Master is niet aansprakelijk voor de juiste en of volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail berichten en of voor de tijdige ontvangst hiervan.


  11, Betaling

    11.1 Betaling dient te geschieden via een vooruitbetaling tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.
  Vooruitbetaling kan alleen door gebruik te maken van een betaling via Bank of Giro.
  11.2 Indien Target-Master de koper toestaat dat op rekening word betaald, dient de koper de betaling te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Target-Master aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
  11.3 Bezwaren van de koper tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  11.4 Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan.
  11.5 De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichtingen jegens Target-Master op te schorten.
  11.6 Bij overschrijding van enige termijn tussen partijen schriftelijk overeengekomen zal de koper van rechtswege jegens Target-Master in gebreke zijn, in welk geval Target-Master gerechtigd is de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren onverminderd haar overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst.
  11.7 In geval van niet tijdige betaling is Target-Master tevens gerechtigd haar vorderingen te verhogen met een nalatigheidsrente ad 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, ingaande 14 dagen na de factuur datum.
  11.8 Indien de koper niet tijdig betaald, en Target-Master zich genoodzaakt ziet de incasso van de vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van Euro 25,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
  11.9 Target-Master heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  11.10 Target-Master kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  11.11 Target-Master kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  11.12 Het niet voldoen aan wettelijke voorwaarden geeft niet automatisch recht op restitutie van gelden.
  11.13 Indien de koper de door de koper gedane bestelling annuleert, crediteert Target-Master aan de koper het betaalde geldbedrag, betreffende de geannuleerde bestelling, met uitzondering van de hiervoor door Target-Master gemaakte kosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering van de bestelling. Het betreffende geldbedrag word alleen retour betaald naar de bankrekening vanwaar het geldbedrag ontvangen is.


  12, Eigendomsvoorbehoud

    12.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Target-Master, voor rekening en risico van de koper, totdat de koper aan alle betalingsverplichtingen en of andere verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendom voorbehoud toelaat.
  12.2 Verkeert de koper jegens Target-Master in wanprestatie dan is Target-Master onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van Target-Master zijn gebleven bij de koper weg te halen en of te doen weghalen en te verkopen.
  12.3 Voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.
  12.4 De koper is slechts gerechtigd de goederen, waarvan Target-Master eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
  12.5 Indien en zolang Target-Master eigenaar van de goederen is, zal de koper Target-Master onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal de koper Target-Master op haar eerste verzoek mededelen waar de goederen, waarvan Target-Master eigenaar is, zich bevinden.
  12.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Target-Master. De koper staat er voor in dat een beslag op de goederen onverwijld wordt opgeheven.


  13, Geheimhouding

    13.1 Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Target-Master en of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen de partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
  13.2 Het is de wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan gegevens en of informatie welke via Target-Master verkregen zijn, zij het verbaal of non verbaal, op enigerlei wijze door te spelen aan een derde partij.
  13.3 Target-Master behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, hetzij direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Target-Master ter zake rechthebbende is.
  13.4 E-mail berichten en andere via het internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.
  13.5 Copyright © Target-Master. Alle rechten voorbehouden.
  Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Target-Master, gegevens, afbeeldingen, teksten en of combinaties hiervan welke zich op deze en of andere websites van Target-Master, of die op een met de Target-Master websites verband houdend medium zijn opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, te wijzigen, commercieel toe te passen of beschikbaar te stellen via een netwerk.


  14, Geschillen

    14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Target-Master is gevestigd bevoegd, tenzij Target-Master voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest van de koper.
  14.3 Indien de Nederlandse tekst van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van enige andere condities waarnaar wordt verwezen afwijkt van de vertaling daarvan in enige andere taal, dan zal de Nederlandse tekst beslissend zijn.

  De meest recente en van toepassing zijnde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn te raadplegen via www.target-master.nl.

  Ga verder

  ........Winkelwagen........
    meer
  ____________________________________

  Uw Winkelwagen is nu nog leeg


  Nieuwe Artikelen
    meer
  Lyman Ultimate Reloading System
  Lyman Ultimate Reloading System
  1,295.00 Euro

  Best Sellers
  01.Co2 Patronen 12 gram STANDARD verpakking 10 stuks
  02.Co2 Patronen 88 gram AIRSOURCE verpakking 1 stuks
  03.JSB Exact 4.52mm Luchtdruk Kogeltjes blikje 500
  04.Kermis STERRETJES Assortiment Kleur verpakking 100 stuks
  05.JSB Exact Jumbo 5.50mm Luchtdruk Kogeltjes blikje 250
  06.Kermis ROOS Bloemen Korte Steel ASSORTIMENT KLEUR set 10 stuks
  07.Gamo Pro Magnum 4.50mm Luchtdruk Kogeltjes blikje 500
  08.Kermis Kogeltjes 4.40mm Lood Verkopert verpakking 500
  09.H&N Field Target Trophy 4.50mm Luchtdruk Kogeltjes blikje 500
  10.Kermis PIJPJES Assortiment Kleur Lengte 4 centimeter verpakking 100 stuks

  Alle prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  Om je beter van dienst te zijn maakt target-master.nl gebruik van cookies.

  E-mail: contact formulier

  K.v.K. Noord: 01089355
  Erkenning voor Wapenhandel: GR 20050217

  Copyright © 2005 - 2024 Target-Master. Alle rechten voorbehouden.